Se incarca...

Termeni si conditii - Vinde-ti tricourile

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII


Prezentul contract se încheie între:

Tshirt Factory S.R.L., cu sediul în Str. Vespasian nr. 59, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5222/2016, având C.U.I. 29798041, titular al contului bancar nr. RO66BTRLRONCRT0454710801 deschis la Banca Transilvania, reprezentată de administrator Mircea Nutu, în calitate de Beneficiar,
și
1
2.....................cu sediul în  nr........,Jud................ , înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ................  sub nr ................  având C.U.I. ................  , titular al contului bancar nr. ……………………. deschis la Banca ............... reprezentată de administrator ................  în calitate de Prestator,

PREAMBUL
Întrucât, Beneficiarul urmărește să capteze o mai mare cotă din piața relevantă și clientela căruia i se adresează, prin punerea la dispoziția publicului posibilitatea de a crea propriul workshop online de tricouri, în interiorul platformei www.tshirt-factory.ro, sens în care persoanele interesate pot crea propriile produse personalizate, urmând a fi vândute de Beneficiar;
Întrucât, Beneficiarul urmărește să acorde o remunerație pentru serviciile de promovare a produselor sale, servicii efectuate de Prestator prin crearea susmenționatului workshop.
Întrucât, Prestatorul urmărește să creeze workshop menționat în schimbul unei remunerații.

Părțile, denumite în continuare, în mod individual Partea, și împreună, Părțile, au decis încheierea prezentului Contract, având următoarele prevederi:

art. 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.Prestatorul se obligă să creeze un workshop online în cadrul platformei www.tshirt-factory.ro prin intermediul căreia va promova produsele Beneficiarului, cu respectarea tuturor condițiilor generale agreate.

art. 2 – REMUNERAȚIA PRESTATORULUI
2.1.Beneficiarul va plăti Prestatorului cu titlu de remunerație o sumă de bani pentru fiecare unitate de produs vândută de acesta prin intermediul workshopului creat de către Prestator,dupa cum urmeaza:
a)Suma de .... ron brut per unitate vanduta daca asigura un numar de ...... postari pe instagram si facebook detaliate mai jos.

........... Postari Facebook / luna care fac referire la workshop din cadrul platformei Tshirt-Factory.ro
...........   Postari Instagram / luna care fac referire la workshop din cadrul platformei Tshirt-Factory.ro 
......................InstaStory Instagram / luna care fac referire la workshop din cadrul platformei Tshirt-Factory.ro 

b)Suma de 5 ron brut per unitate vanduta daca participa pasiv la vanzarea tricourilor prin nerespectarea cerintelor de la art 2.1 litera a) .

art. 3 – CONDIȚII GENERALE
3.1.Prezentul contract se completează cu prevederile stabilite în TERMENI ȘI CONDIȚII GENERAL TF-01, ce fac parte integrantă din prezentul Contract.
3.2.Prestatorul declară că a luat cunoștință de conținutul acestora și își asumă în totalitate toate drepturile și obligațiile ce decurg din acestea.

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi data de .......2019  în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

      

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERAL TF-01


1.MODALITATEA DE PLATĂ

1.1. Plata se va face prin virament bancar în baza unui justificativ cuprinzând valoarea comisionului total datorat de Beneficiar.

1.2. Comisionul se plătește în condițiile în care Beneficiarul are vânzări de minim 50 RON (exclusiv T.V.A.). În ipoteza în care Prestatorul nu atinge plafonul menționat, remunerația se va reporta în următoarea lună calendaristică.

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul se obligă să creeze un workshop online în cadrul platformei www.tshirt-factory.ro prin intermediul căreia va promova produsele Beneficiarului, cu respectarea tuturor condițiilor generale agreate.

2.2. Beneficiarul se obligă să comercializeze produse în modul personalizat de Prestator, precum și să remunereze activitatea de promovarea realizată de cel din urmă.

3.DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

3.1. Prestatorul are obligația de a promova activitatea Beneficiarului, prin intermediul platformei www.tshirt-factory.ro.

3.2. Activitatea de promovare se realizează prin crearea unui workshop în cadrul platformei www.tshirt-factory.ro prin intermediul căruia se oferă spre vânzare produsele comercializate de Beneficiar, precum și prin conectarea contului creat pe platforma cu alte conturi ale Prestatorului deținute la alte portaluri de pe internet (e.g. facebook, twitter ș.a.), cu opțiunea de a transmite activitatea de pe platforma sau cu opțiunea de a importa conținutul în vederea afișării pe platformă.

3.3. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, activitatea de promovare efectuată de Prestator presupune prezentarea către clientela relevantă a produselor comercializate de Beneficiar prin prisma legăturilor intuitu personae a Beneficiarului cu Prestatorul, sau prin orice alte modalității prin care Beneficiarul asigură comercializare de produse prin intermediul worshopului personal creat în cadrul platformei de vânzări www.tshirt-factory.ro.

3.4. Tot în cadrul activității de promovare intră și transmiterea de ideii de către Prestator către Beneficiar, urmând ca Beneficiarul să realizeze produse pornind de la ideea transmisă.

3.5. Prestatorul are obligația să comunice Beneficiarului orice notificare referitoare la incidente care au legătură cu operele puse la dispoziție prin intermediul workshopului creat.

3.6. Prestatorul are obligația să răspundă în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore la orice comunicare electronică trimisă de Beneficiar, în legătură cu orice incident privind operele puse la dispoziție.

3.7. Beneficiarul are dreptul de a suspenda comercializarea produselor promovate de Prestator până la momentul rezolvării incidentului susmenționat.
 


4.DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Având în vedere dispozițiile art. 9 lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, ideile transmise de Prestator nu beneficiază de protecție legală, sens în care titularul drepturilor de autor asupra produselor sau operelor create pornind de la ideea transmisă aparțin în totalitate Beneficiarului sau după caz persoanelor care au creat opera.

4.2. Pentru ipoteza în care Prestatorul comunică expresia finală a ideii concretizată într-o operă protejată prin drept de autor, devin aplicabile dispozițiile art. 4.3 – 4.10, sens în care părțile încheie un act adițional în cuprinsul cărora vor fi enumerate toate cele menționate în art. 41 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

4.3. Prestatorul garantează că este titularul drepturilor de autor a tuturor operelor care sunt încărcate pe tshirt-factory.ro sau are dreptul de a licenția aceste drepturi și înțelege să exonereze de orice răspundere pe tshirt-factory.ro cu privire la aceste exercițiul acestor drepturi.

4.4. Prestatorul garantează informația pe care o furnizează către tshirt-factory.ro și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateței informațiilor de-a lungul publicării acestora în cadrul tshirt-factory.ro sau a actualizării lor.

4.5. Beneficiarul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care creațiile Prestatorului sunt descărcate și folosite fără permisiunea acestuia în diverse alte circumstanțe.

4.6. Prestatorul acordă tshirt-factory.ro o licență, ne-exclusivă, nelimitată în timp și spațiu de a comunica public opera încărcată pe site-ul tshirt-factory.ro.

4.7. Prestatorul înțelege că tshirt-factory.ro poate decide utilizarea operei sale în cadrul creării unor opere derivate (realizarea de tricouri, accesorii sau alt tip de produse) și că Beneficiarul va avea un drept exclusiv de utilizare a operei în acest scop.

4.8. Prestatorul acordă Beneficiarului o licență prin act adițional, neexclusivă, nelimitată în timp și spațiu de a comunica public fragmente din orice operă încărcată pe tshirt-factory.ro în scopul promovării serviciilor.

4.9. Beneficiarul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

5.RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ

5.1. Raporturile dintre părți se desfășoară cu bună-credință, cu respectarea legii și a bunelor moravuri.

5.2. Asociații răspund și pentru cea mai mică neglijență (culpa levissima), fiind obligați să-și execute obligațiile ce decurg din Contract cu prudența și diligența unui bun proprietar.

5.3. Prestatorul răspunde pentru orice faptă săvârșită cu intenție care are ca și consecință diminuarea
 

veniturilor realizate de Beneficiar sau afectarea percepției publice cu privire la acesta.

5.4. În dovedirea prejudiciul părțile convin evaluarea anticipată a acestuia la valoarea veniturilor lunare încasate în luna anterioară lunii în care a fost săvârșită fapta prejudiciabilă.

6.NOTIFICĂRI ȘI PERSOANE ÎMPUTERNICITE

6.1. Ambele părți vor desemna persoane de contact care sa fie la dispoziția celeilalte părți pentru executarea Contractului, in timpul orelor de lucru obișnuite.

6.2. În cazul în care Prestatorul nu desemnează o persoană, acesta va fi personal considerat ca fiind persoană de contact.

7.DURATA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul Contract intră în vigoare la termenul stabilit la art. 11.1 pentru o perioadă de timp nedeterminată.

7.2. Părțile pot denunța unilateral contractul, doar în condițiile art. 15.2 și 15.3, cu respectarea termenului de preaviz menționat.

8.INTERPRETARE CONTRACTULUI

8.1. Clauzele susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează în sensul ce se potrivește cel mai bine naturii și obiectului contractului.

8.2. Clauzele îndoielnice se interpretează ținând seama, între altele, de natura contractului, de împrejurările în care a fost încheiat, de interpretarea dată anterior de părți, de sensul atribuit în general clauzelor și expresiilor în domeniu și de uzanțe.

8.3. Clauzele se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul.

8.4. Contractul nu cuprinde decât lucrul asupra căruia părțile și-au propus a contracta, oricât de generali ar fi termenii folosiți.

8.5. Clauzele destinate să exemplifice sau să înlăture orice îndoială asupra aplicării contractului la un caz particular nu îi restrâng aplicarea în alte cazuri care nu au fost expres prevăzute.

9.DISPOZIȚII FISCALE

9.1. În raport de obligația principală a Prestatorului, remunerația plătită acestuia nu intră în categoria veniturilor din proprietate intelectuală.

9.2. Având în vedere cele menționate la art. 9.1., prezentului Contract nu-i sunt aplicabile dispozițiile art. 72 Cod.fisc., sens în care Beneficiarul nu are obligația de a calcula, reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite către Prestator.

9.3. Prestatorul, pentru veniturile realizate din executarea prezentului Contract este singurul responsabil pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale ce îi revin potrivit legii.

9.4. Prin excepție, pentru veniturile realizate în condițiile art. 4.2. și în raport de prevederile stabilite prin actul adițional încheiat, sunt aplicabile dispozițiile art. 72 Cod.fisc..
 
10.CONFIDENȚIALITATE

10.1. Părțile vor păstra strict confidențial și nu vor dezvălui prezentul Contract, inclusiv actele adiționale la acesta, executarea Contractului, inclusiv toate planurile, fotografii, desene, ș.a., orice date, informații, precum și software-ul utilizat în legătură cu Contractul, precum și orice informații care pot ajunge la cunoștința lor în virtutea sau în legătură cu relațiile create prin prezentul Contract, indiferent daca datele și/sau informațiile au fost transmise verbal, în scris, și/sau prin mijloace electronice – și, în acest ultim caz, indiferent de natura mijlocului sau a suportului de date ("Informații Confidențiale").

10.2. Părțile vor păstra confidențialitatea Informațiilor Confidențiale și se vor abține să le divulge unor țerțe părți. Cu toate acestea, Prestatorul poate divulga informații despre acest Contract și persoanelor implicate în executarea acestuia și, în măsura necesară pentru îndeplinirea Contractului.

10.3. Informațiile Confidențiale includ, dar nu se limitează la, datele și informațiile indicate ca atare sau specificate în alt mod, în scris, de către o parte ca fiind proprietatea sa sau ca aparținând celeilalte părți sau care, având în vedere circumstanțele divulgării, ar trebui să fie considerate cu bună-credință ca având caracter confidențial. Aceste informații includ date care nu sunt de natură publică, referitoare la produsele, caracteristicile, activitățile de marketing și de promovare ale fiecăreia dintre părți, precum și clauzele negociate. Informațiile aparținând sau fiind referitoare la una dintre părți nu vor fi considerate ca fiind Informații Confidențiale în sensul prezentului Contract în cazul în care: acestea sunt sau devin informații publice, din motive care nu sunt țin de culpa celeilalte Părți; s-au aflat deja în posesia celeilalte Părții înainte de semnarea prezentului Contract, fără ca nici un fel de obligații legale să fi fost încălcate și fără să fi făcut obiectul niciunor restricții cu privire la folosirea sau divulgarea acestora. Într-un asemenea caz, sarcina probei revine părții care susține că se aflau deja în posesia ei.

10.4. Obligațiile de confidențialitate rămân in vigoare și după încetarea Contractului, indiferent de motivele încetării acestuia și pentru o perioada nedeterminata de timp.

10.5. Nu reprezintă o încălcare a obligațiilor de confidențialitate comunicarea acestora către organele de cercetare penală, în ipoteza în care acestea solicită în mod oficial comunicarea lor.

10.6. Partea care încalcă oricare din prevederile art. 15 va fi răspunzătoare pentru orice pagubă suferită de cealaltă parte contractantă.

11.FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

11.1. Cauzele exoneratoare de răspundere sunt cazul fortuit și forța majoră. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut de părți și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
 

11.2. În cazul Prestatorului, fapta unui terț intră în conținutul cazului fortuit doar în ipoteza în care acesta probează lipsa oricărei legături între el și fapta terțului.

12.DECLARAȚII ȘI GARANȚII

12.1. Prestatorul declară că încheie prezentul contract în considerarea calității sale de profesionist, sens în care arată că activitatea de promovare reprezintă o activitate pe care o desfășoară independent și cu titlu de continuitate.

13.CESIUNEA DE DREPTURI SAU OBLIGAȚII

13.1. Prezentul Contract a fost încheiat în considerarea calității fiecărei parte, părțile convenind ca obligațiile rezultate din prezentul contract să fie considerate intuitu personae.

13.2. În deplină concordanță cu art. 1570 Cod.civ., părțile se obligă să nu cesioneze niciun drept, principal sau accesoriu, care s-a născut din sau în legătură cu prezentul Contract.

13.3. Prin excepție de la art. 13.2., oricare dintre părți poate cesiona drepturi rezultate din prezentul contract sub condiția obținerii consimțământului celuilalt asociat.

 
14.ÎNCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract poate înceta prin consimțământul exprimat în acest sens de fiecare parte contractantă, prin încheierea unui act adițional.

14.2. De asemenea, fiecare parte contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul, cu respectarea unui termen de preaviz de minim 60 (șaizeci) de zile.

14.3. Denunțarea își produce efecte numai sub condiția comunicării intenției de denunțare prin intermediul unor mijloace ce asigură dovada comunicării și conținutul acesteia (e.g. executor judecătoresc, prin poștă cu confirmare de primire și conținut declarat ș.a.).

15.DISPOZIȚII FINALE

15.1. Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

15.2. Modificarea clauzelor prezentului contract poate avea loc numai prin încheierea unui act adițional în formă scrisă, semnat de către toate părțile contractuale.