Se incarca...

Termeni si conditii - Vinde-ti tricourile

1. Părţile contractante

1.1. S.C. Tshirt Factory S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Teodosie Rudeanu, 35,   înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti sub nr. J40/5222/2016, CUI 29798041, atribut fiscal RO, având contul nr. RO75 PIRB 1801 7346 2900 1000, deschis la Banca Piraeus Bank, agenția Galati, reprezentată de dl. Adrian Bacuta – Administrator, în calitate de Prestator.

şi

S.C. _____________________________ S.R.L., cu domiciliul în ____________________, str. ______________, nr. _______________, sector _______, e-mail ____________, telefon nr. _______________ posesor al C.I. seria ________ nr. _____________, eliberata de _____________________, CNP _____________________________, cont nr. _________________________ deschis la Banca ______________, agenția _________________, în calitate de Beneficiar.

au agreat următoarele:

 

2. Obiectul contractului

2.1. În calitate de operator al site-ului www.tshirt-factory.ro, Tshirt Factory S.R.L. oferă posibilitatea persoanelor fizice înscrise să își creeze propriul magazin online de tricouri personalizate.

2.2. Magazinul online îți oferă posibilitatea de a expune și vinde design-urile propuse pentru tricouri personalizate. Beneficiarul va primi un comision pentru vânzările produselor cu design-urile încărcate în site de către Beneficiar.

2.3. Platforma www.tshirt-factory.ro va pune la dispoziția vizitatorului site-ului o gamă largă de modele de tricouri, accesorii sau alte produse pe care le poate imprima cu design-ul tău, astfel încât comenzile clienților vor fi foarte flexibile.

 

3. Prețul și modalitatea de plată

3.1. În condițiile în care clientul (vizitatorul site-ului tshirt-factory.ro) decide realizarea de materiale (tricouri, accesorii sau alte produse) cu opera Beneficiarului și cumpărarea acestora prin intermediul site-ului tshirt-factory.ro, Beneficiarul va primi suma brută de ______6_______ RON / bucată vândută, ce va fi menționată în secțiunea Vanzari al contului de Beneficiar, o dată ce vânzarea a fost finalizată.

3.2. Plata se face prin virament bancar în baza unui justificativ  cuprinzând valoarea comisionului total datorat de Tshirt Factory S.R.L.

3.3. Comisioanele se vor plăti în condițiile în care Beneficiarul are vânzări de minim 50 lei (fără TVA). Dacă Beneficiarul nu atinge această limită, suma se va reporta pentru următoarea lună. Plata comisionului se va face la întotdeauna la sfârșitul lunii calendaristice.

3.4. Tshirt Factory S.R.L. monitorizează comenzile și calculează toate comisioanele generate de vânzările efectuate într-un mod transparent și ușor de urmărit:

 

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Drepturile și obligațiile Beneficiarului

4.1.1. Contractul de față nu presupune obligația de a realiza un număr minim de comenzi sau vânzări lunare, de înscriere a unui număr minim de modele de design sau de a aborda doar un anumit gen de teme.

4.1.2.  Se obligă să respecte în totalitate prevederile capitolului 5 legat de drepturile de autor și răspunderea contractuală.

4.1.3.  Va permite conectarea contului de la tshirt-factory.ro cu alte conturi de la portaluri pe Internet (cum ar fi Facebook, Twitter etc.), cu posibilitatea de a transmite activitatea pe care o faci pe tshirt-factory.ro sau posibilitatea importării de conținut (cum ar fi Flickr) pentru a fi afișat pe tshirt-factory.ro.

4.1.4.  Va trimite de urgență către tshirt-factory.ro orice mesaj primit sau notificare referitoare la orice problemă legată de una din operele puse la dispoziție prin serviciile tshirt-factory.ro.

4.1.5 În cazul în care dorește închiderea definitivă a contului de Beneficiar, tshirt-factory.ro va permite primirea sumei de bani, indiferent de suma acumulată.

4.1.6. Se obligă să răspundă în termen de 24 de ore la orice mesaj electronic trimis de tshirt-factory.ro în momentul primirii de acesta din urma a unei plângeri legate de drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor încărcate de tine.

4.1.8. Acceptă faptul că tshirt-factory.ro își rezevă dreptul de a face inaccesibilă orice operă de pe site-ul tshirt-factory.ro în momentul primirii unei plângeri referitoare la drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor încărcate de tine până la rezolvarea diferendului..

4.1.9. Înțelegi și ești de acord cu Termenii de Utilizare a portalului tshirt-factory.ro, precum și cu Politica privind date personale a portalului tshirt-factory.ro (linkuri)

4.2. Drepturile și obligațiile Tshirt Factory S.R.L.

4.2.1. Tshirt Factory S.R.L. asigură gratuit platforma tehnică necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea, înregistrarea și urmărirea comenzilor online primite și asigură serviciul de procesare, calcul, facturare, încasare, plata și livrare pentru clienții magazinului tău.

4.2.3. Găzduiește și promovează operele încărcate de către Beneficiar prin comunicarea publică pe Internet. tshirt-factory.ro acționează ca un găzduitor gratuit pentru conținutul adăugat de Beneficiar, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic.

4.2.4.Își rezervă dreptul de a afișa reclamă proprie sau a unor terți pentru conținutul găzduit pe serverele sale. 

4.2.5.tshirt-factory.ro nu monitorizează și nu exercită nici un control editorial asupra vreunei opere încărcate de către Beneficiar.

 

5. Drepturi de autor și răspunderea contractuală

5.1. Beneficiarul garantează că este titularul drepturilor de autor a tuturor operelor care sunt încărcate pe tshirt-factory.ro sau are dreptul de a licenția aceste drepturi și înțelege să exonereze de orice răspundere pe tshirt-factory.ro cu privire la aceste aspecte.

5.2. Beneficiarul garantează informația pe care o furnizează către tshirt-factory.ro și este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor de-a lungul publicării acestora în cadrul tshirt-factory.ro sau a actualizării lor.

5.3. Tshirt Factory nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care creațiile Beneficiarului sunt descărcate și folosite fără permisiunea acestuia în diverse alte circumstanțe.

5.4. Beneficiarul acordă tshirt-factory.ro o licență gratuită, ne-exclusivă, nelimitată în timp și spațiu de a comunica public pe Internet opera încărcată pe site-ul tshirt-factory.ro. Această licență se referă la găzduirea operei pe serverele tshirt-factory.ro.

5.5. Beneficiarul înțelege că tshirt-factory.ro poate decide utilizarea operei sale în cadrul creării unor opere derivate (realizarea de tricouri, accesorii sau alt tip de produse) și că tshirt-factory.ro va avea un drept exclusiv de utilizare a operei în acest scop.

5.6.Beneficiarulacordă tshirt-factory.ro o licență gratuită, neexclusivă, nelimitată în timp și spațiu de a comunica public fragmente din orice operă încărcată pe tshirt-factory.roîn scopul promovării serviciilor tshirt-factory.ro.

5.7. În condițiile în care există o marcă înregistrată a numelui Beneficiarului sau al oricărui titular de drepturi de autor a căror operă este încărcată pe tshirt-factory.ro, Beneficiarul acordă o licență gratuită și neexclusivă tshirt-factory.ro prin care permite utilizarea mărcilor respective pentru promovarea serviciului tshirt-factory.ro și a operelor găzduite pe acesta.

5.8.Beneficiarul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

 

7. Garanții și exonerarea de răspundere

7.1. Tshirt Factory S.R.L. nu garantează atragerea clienților pentru magazinul tău; depinde de Beneficiar cât de bine se promovează. 

7.2. Prin încărcarea de opere, transmiterea mesajelor și comentariilor Beneficiarului către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicare, Beneficiarul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi tshirt-factory.ropentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că tshirt-factory.rova transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care, ca urmare a publicării unui mesaj, se pornește o investigație penală sau se intentează o acțiune judecătorească.

7.3. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor, imaginilor și culorilor publicate în site, tshirt-factory.ronu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. tshirt-factory.ronu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.
7.4. tshirt-factory.ronu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

7.5. Beneficiarul este de acord să exonereze de răspundere tshirt-factory.ropentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către acesta a clauzelor prezentului contract sau a Termenilor si conditiilor www.tshirt-factory.ro.

 

7. Durata contractului și încetarea acestuia

7.1. Prezentul contract se încheie pe durată nedeterminată începând cu data semnării lui de către ambele părți contractante. Oricare din părți poate denunța prezentul contract cu acordarea unui preaviz de 7 de zile calendaristice. Denunțarea unilaterală se va comunica celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data înscrisă în cuprinsul confirmării fiind considerată ca fiind data de la care curge termenul de preaviz. În cazul în care partea notificată nu primește notificarea sau refuză primirea acesteia, aceasta se va considera comunicată dacă se va face dovada transmiterii acesteia prin fax, termenul de primire fiind considerat a doua zi calendaristică celei în care faxul a fost recepționat, conform confirmării.

7.2. În cazul denunțării unilaterale a contractului, la expirarea celor 7 zile calendaristice Beneficiarul este obligat să încetezi utilizarea platformei și facilităților puse la dispoziție.

7.3. tshirt-factory.ro are dreptul să rezilieze acest contract și/sau să suspende accesul tău la platforma tshirt-factory.ro în mod direct în următoarele situații:

- tshirt-factory.ro consideră conținutul operelor necorespunzătoare;

- desfășori orice activitate în mod fraudulos sau ilegal;

- încalci în orice mod prevederile prezentului contract;

- nu respecți legislația în vigoare;

7.4. Orice vânzări sau comisioane realizate prin utilizarea platformei și a facilităților Tshirt Factory S.R.L. după rezilierea contractului nu vor genera obligații de plată din partea Tshirt Factory S.R.L.

 

8. Cesiunea contractului

8.1. Nu poți cesiona prin nicio modalitate unei terțe părți, total sau parțial, drepturile și obligațiile tale ce decurg din prezentul contract, înainte de a avea acordul scris al Tshirt Factory S.R.L.

8.2. Ești de acord ca Tshirt Factory S.R.L. să poată cesiona drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul contract.

 

9. Confidențialitate

9.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:

a. de a face cunoscută orice prevedere a prezentului contract unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;

b. de a utiliza orice informaţie sau document obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate.

9.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:

a. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;

b. informaţia era accesibilă publicului;

c. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

9.3. Obligația de confidențialitate poartă totodată și asupra oricăror oferte, prezentări, corespondențe, negocieri, nivel de comisioane, condiții comerciale etc. purtate de către părți în faza premergătoare semnării contractului, sub sancțiunea angajării răspunderii civile contractuale a părții care a încălcat obligația de confidențialitate.

 

10. Forța majoră

www.tshirt-factory.ro, partenerii sau Beneficiarii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința www.tshirt-factory.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic www.tshirt-factory.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de Internet, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.tshirt-factory.ro, erorile de operare, greva etc.

 

11. Modificarea contractului

www.tshirt-factory.roîși rezervă dreptul să schimbe termenii acestui contract, fără notificare prealabilă și fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, www.tshirt-factory.rovă va notifica prin intermediul e-mailului sau printr-un mesaj în contul tău de Beneficiar al www.tshirt-factory.ro. Accesul în secțiunea specifică a site-ului, în contul tău de Beneficiar și folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afișării link-ului privind schimbările pe prima pagină a site-ului implică faptul că ți-ai dat acordul asupra noilor termeni.

 

12. Legea guvernantă

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea româna în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești.

 

13.Dispoziţii finale

13.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.